شرکت نمایشگاهی پیشرو مبتکران چیستا (سهامی خاص)
تاریخ تأسیس: 20/12/86
شماره ثبت: 319976
مدیرعامل و رییس هیئت مدیره:
وحید طیبی نژاد
نائب رئیس:
سید پوریا حسینیان
عضو هیئت مدیره:
سیده آتنا حسینیان